הסכם גירושין –  עו"ד ליאת מנשקו

הסכם גירושין – עו"ד ליאת מנשקו

חלק א'

ענייניהם שאר את להסדיר צורך יש מזו, זה להתגרש והסכימו  החליטו הצדדים בו במצב רכושם. ושאר המשותף ביתם חלוקת הוא, לרוב מכך יוצא פועל הכספיים. העניינים לרבות וכל הילדים עבור לתשלום שהוסכם המזונות סעיף לעניין לב תשומת לשים יש כן כמו ההסדרים העוסקים בילדים גידולם חינוכם טיפוחם וטובתם.

מבלי הכתב על זאת להעלות יוכלו ביניהם, הסכמות שקיימות ככל כי, ובטעות סבורים רבים לחסוך שביקשו ככל שכן, המרה, טעותם מתגלה הזמן… בחלוף ואולם,  דין. בעורך להיוועץ בעיות, ויותר ביותר הם נתקלים הזמן בחלוף ההסכם, בחתימת עו"ד טרחת כשכר בעלויות, דעתם על העלו לא ביניהם ההסכם את ועריכתם חתימתם בעת אשר ועולות, צפות אשר וכיום ידרשו להוציא כספים רבים על מנת להסדיר את יחסיהם לאור המצב שהשתנה.

מכל או מחבר או באינטרנט, שמצאו מנוסח שהעתיקו (או שערכו, ההסכם כי סבורים רבים ואולם, ביניהם. הסבוכים העניינים כל את ופותר ביניהם היחסים כל את משקף אחר), מקור כל או כולל גירושין הסכם לערוך מנת על דין לעורך הפנייה , כי מיד ולהדגיש להסביר חשוב יותר הצפויות האפשרויות, מירב את ולהסדיר עתיד פני לצפות מטרתה זוג בני בין הסכם הנפקויות את לצדדים להסביר גם כמו הבאות השנים לאורך הצדדים, בין פחות, והצפויות על חתימתם והשלכות פרטים לפרטי בהסכם האמור את וכן, מעשיהם של המשפטיות, ההסכם לאור האמור בו באופן פשוט, גלוי ואמיתי.

למועד רק לא להתאים צריך גירושין, הסכם כי ולדעת לזכור צריכים המתגרשים צדדים מעל ולעיתים רבות לשנים להתאים צריך אשר בהסכם המדובר לרוב ההסכם. חתימת 18 לגיל יגיע הקטינים הילדים אחרון אשר עד (למשלשנה18  לגיל לא אם , הפחות לכל21 ,

חותמים אשר צדדים כלל בדרך וכיוצב'). לפנסיה עצמם הצדדים יציאת לאחר גם למשלאו

ואחרות, כאלו בעיות, שצפות לאחר ורק חתימתם לאחר ורק זה לעניין ערים לא ההסכםעל

ולא העתידיות האפשרויות כל את בחשבון לקחו לא כי או לחתום, נחפזו כי, מביניםהם

העלו על דעתם כי יזדקקו להסכם זה לאחר מספר שנים רב כל כך.

על בקלות ומסכימים בינהם, שמסתדרים זוגות בו, מצב אחת לא קרה כבר , כייצוין

שכן, השנים בחלוף זו, בגישה ממשיכים בהכרח לא ההסכם, חתימת בעת שונים,נושאים

במצבם הן והזוגי האישי במצבם הן שונים שינויים חלים הזמן, ובחלוף הדבריםמטבע

מקובלים אינם  מה, תקופת לאחר , בקלות בעבר עליהם שויתרו שנושאים ומכאןהכלכלי

עליהם כלל ועיקר ועומדים הם על זכויותיהם ורצונותיהם.

בהתמחות במשפטים ראשון תואר בעלת בישראל, הדין עורכי לשכת מאת מוסמכת עו"ד הנההכותבת

ואזרח אדם זכויותבחטיבת  בעלת ,וכן שניתואר, מוסמכת  ומגשרת אילן, בר מאוניברסיטת במשפטים

**** להימנעות או אחרים או כאלה הליכים לנקיטת המלצה מהווה ואינו משפטי לייעוץ תחליף או משפטי ייעוץ מהווה אינו לעילהאמור בכל האמור על המסתמך כל אחרת. או כזו משפטית פעולה כל נקיטת בטרם הספציפי בתחום המתמחה עו"ד עם ולהתייעץ לפנות הקוראעל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.

השארת תגובה