חידושים בפסיקה ביחסי סבים ונכדים, ובעניין זוגות חד מיניים

יום עיון במסגרת המכון להשתלמות עורכי דין

 עו"ד ליאת מנשקוס.יו"ר פורום ועדת משפחה

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב 1962

28  אפוטרופוס בנוסף על הורה (תיקון התשמ"ג)

מת אחד ההורים, תהא האפוטרופסות על הקטין להורה השני; ואולם רשאי בית-המשפט, נוסף על אותו הורה, למנות לקטין אפוטרופוס באופן כללי או לענינים שיקבע בית-המשפט; והוא הדין אם אחד ההורים הוכרז פסול-דין, או שאינו מסוגל למלא חובותיו לפי פרק זה, או שבית המשפט קבע, בהחלטה מנומקת, כי ההורה נמנע, ללא סיבה סבירה, מלמלא את חובותיו האמורות, כולן או מקצתן, או שהאפוטרופסות לקטין נשללה על-ידי בית-המשפט, וכן אם אחד ההורים אינו ידוע, או שלא היה נשוי להורה השני ולא הכיר בקטין כבילדו.

 

28א.   

זכותם של הורים שכולים
מת הורה של קטין, רשאי בית-המשפט אם ראה שהדבר הוא לטובת הקטין, להחליט בבקשת הורי המת בעניין הקשר בינם ובין הקטין.

 

28ב.   

בקשה בעניין קשר בין קטין ובין הורי הוריו [תיקון התשע"ב (מס' 2)]

(א) בית המשפט רשאי, אם ראה שהדבר הוא לטובת הקטין, להחליט בבקשת הורי הוריו בעניין הקשר בינם ובין הקטין.

(ב) בקשה לפי סעיף זה ולפי סעיף 28א תוגש לבית המשפט בדרך של בקשה ליישוב סכסוך ותופנה ליחידת הסיוע שבבית המשפט; שר המשפטים יקבע הוראות בעניין דרך הגשת הבקשה והדיון בה.

 

סעיף 68 סמכות כללית לאמצעי שמירה

(א) בית-המשפט רשאי, בכל עת, לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו או לבקשת צד מעוניין ואף מיזמתו הוא, לנקוט אמצעים זמניים או קבועים הנראים לו לשמירת עניניו של קטין, של פסול-דין ושל חסוי, אם על ידי מינוי אפוטרופוס זמני או אפוטרופוס-לדין, ואם בדרך אחרת; וכן רשאי בית-המשפט לעשות, אם הקטין, פסול-הדין או החסוי פנה אליו בעצמו.

(ב) היתה הבקשה להורות על ביצוע ניתוח או על נקיטת אמצעים רפואיים אחרים, לא יורה על כך בית-המשפט אלא אם שוכנע, על פי חוות דעת רפואית, כי האמצעים האמורים דרושים לשמירת שלומו הגופני או הנפשי של הקטין, פסול הדין או החסוי.

258כא1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984

סעיף 4(3) לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות( תשי"ט -9 195

חוק בתי הדין הרבניים (קיום פסקי דין של גירושין) תשנ"ה – 1995.

 ציות לפסק דין של גירושין

(א) קבע בית דין רבני, בפסק דין או בהחלטה (בחוק זה – פסק דין), שאיש יתן גט לאשתו והאיש לא קיים את פסק הדין, רשאי בית הדין, במטרה להביא לקיום פסק הדין, ליתן נגדו בהתאם להוראות סעיף 4, צו הגבלה כמשמעותו בסעיף 2, צו הגבלה בדרך של עיכוב או שלילה של גמלה או קצבה כמשמעותו בסעיף 2א, או צו הגבלה בדרך של מאסר כפיה כמשמעותו בסעיף 3 או צו הגבלה בדרך של בידוד בהתאם להוראות סעיף 3א (להלן – צו הגבלה).

(ב) לענין סעיף זה, אין נפקה מינה אם ננקטה בפסק הדין לשון של כפיה, חובה, מצווה, הצעה או לשון אחרת.

(ג) קבע בית דין רבני בפסק דין, שאשה תקבל גט מבעלה, והאשה לא קיימה את פסק הדין, רשאי בית הדין באישור נשיא בית הדין הרבני הגדול ובמטרה להביא לקיום פסק הדין, ליתן נגדה צו הגבלה.

(ד) על צו הגבלה לפי סעיף קטן (ג), לא יחולו הוראות סעיף 6.

(ה) נשיא בית הדין הרבני הגדול לא יתן את אישורו, אלא לאחר ששמע את טענות הצדדים במעמד הצדדים; לא התייצב צד לדיון אף שזומן כדין, יכול שהצו יינתן בהעדרו.

(ו) הוצא צו הגבלה כנגד אשה מכוח הוראות סעיף קטן (ג), לא תידון בקשת הבעל ליתן לו היתר נישואין עד תום שלוש שנים מיום הוצאת צו ההגבלה.

פסקי דין:

*תמ"ש 3089-05-13     (באר שבע)   פלונים נ' אלמונית החלטה מיום 4/11/14     כבוד השופט א. גביזון

* בבג"ץ 8533/13 פלונית נ' בית הדין מיום 29/6/14,- חיוב ביצוע ברית לילד מפאת ראיית טובתו

* בתמ"ש 37245/07/13 כב' הש' ניצן סילמן  החלטה מיום 15.10.14– חשיבות הסדרי ראיה בין הורים לילדיהם

*תמ"ש 48750-07-12 תמ"ש 47124-11-12 תמ"ש 46728-11-12 י.ש נ' צ.כ ואח

כב' הסגנית נשיאה נילי מימון (ירושלים)- קובעת "יחסי שכנות" בין סבים להורים וחובת זהירות מושגית על סבים

[ חובת זהירות של הורים כלפי ילדיהם שאוזכרה בפסקי הדין:

*תמ"ש (י-ם) 13993/02 פלוני נ' פלונית (פורסם באתר "נבו";

*  תמ"ש (י-ם) 6423/02 א.ל. נ' ש.ה פסק דינו של כב' השופט מרכוס (פורסם באתר "נבו")

* תמ"ש (כ"ס) 658-02-10 ס.ש. נ' י.ק ,פסק דינו של כב' השופט וייצמן, פורסם באתר "נבו]

זכויות  בני אותו מין

פ"ד נד(2) 368 (2000)בגץ 1779/99  ברנר –קדיש נ' שר הפנים ]

ירוס-חקק נ' היועץ המשפטי לממשלה (10.1.2005)] ע"א 10280/01'

בג"ץ 566/11 משרד הפנים נ' מגד נ ממט פסקה 36 לחוות דעתה של המשנה לנשיא מ' נאור.

פלונית נ' פלונית , ש' פוגלמן, מיום 2.9.2014  * בע"מ 4890/14

*פלונית נ' פלונית , ש' פוגלמן, מיום    2.9.2014 

[ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו (כב' השופט ש' שוחט) מיום 12.6.2014 ברמ"ש 5855-03-14]

השארת תגובה