משמורת ואפוטרופסות

משמורת ואפוטרופסות

על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, ההורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים.

אפוטרופסות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצורכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח יד ועבודתו, וכן שמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם; וצמודה לה הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו, והסמכות לייצגו.

מנגד נקבע כי הקטין חייב תוך כיבוד אב ואם, לציית להוריו בכל עניין הנתון לאפוטרופסותם.

פעולה משפטית של קטין טעונה הסכמת נציגו; ההסכמה יכולה להינתן מראש או למפרע לפעולה מסוימת או לסוג מסוים של פעולות. יכול נציגו של קטין לבטל הסכמתו לפעולה כל עוד לא נעשתה הפעולה.

במידה ובוצעה פעולה  משפטית  על ידי קטין שנעשתה שלא בהסכמת נציגו ניתן לבטלה  על ידי נציגו, ואם אין לקטין נציג – על ידי היועץ המשפטי לממשלה, תוך חודש ימים לאחר שנודע להם על הפעולה

בכל עניין הנתון לאפוטרופסותם חייבים שני ההורים לפעול תוך הסכמה; הסכמתו של אחד מהם לפעולתו של רעהו יכולה להינתן מראש או למפרע, בפירוש או באופן משתמע, לעניין מסוים או באופן כללי; וחזקה על הורה שהסכים לפעולת רעהו כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר. בעניין שאינו סובל דיחוי רשאי כל אחד מההורים לפעול על דעת עצמו.

במידה ולא באו ההורים לידי הסכמה ביניהם בעניין הנוגע לרכוש הקטין, רשאי כל אחד מהם לפנות לבית המשפט והוא יכריע בדבר. לא באו ההורים לידי הסכמה ביניהם בעניין אחר הנתון לאפוטרופסותם, רשאים הם יחד לפנות לבית המשפט, ובית המשפט, אם לא עלה בידו להביאם לידי הסכמה ואם ראה שיש מקום להכריע בדבר, יכריע הוא בעצמו או יטיל את ההכרעה על מי שימצא לנכון.

היו הורי הקטין חיים בנפרד – רשאים הם להסכים ביניהם על מי מהם תהיה האפוטרופסות לקטין, כולה או מקצתה, מי מהם יחזיק בקטין, ומה יהיו זכויות ההורה שלא יחזיק בקטין לבוא עמו במגע; הסכם כזה טעון אישור בית המשפט והוא יאשרו לאחר שנוכח כי ההסכם הוא לטובת הקטין, ומשאושר, דינו – לכל עניין זולת ערעור – כדין החלטת בית המשפט.

לא באו ההורים לידי הסכם כאמור או  שבאו לידי הסכם אך ההסכם לא בוצע, רשאי בית המשפט לקבוע את העניינים כפי שייראה לו לטובת הקטין.

יש להבחין בין ענייני אפוטרופסות לבין ענייני משמורת. יתכן בהחלט מצב כי בו הוחלט או הוסכם כי אחד ההורים יהא ההורה המשמורן =ההורה שהילד נמצא תחת חסותו והוא מגדלו באופן יום יומי ואולם האפוטרופסות תשאר לשני ההורים.

העברת משמורת של קטין לאחד ההורים איננה שוללת את האפוטרופסות של ההורה האחר.

ההורה שאינו משמורן, אלא אם נקבע או הוסכם אחרת, ישאר, עד הגיע הקטין לבגרות בגיל 18, האפוטרופוס עליו , על גופו רכושו ושלומו. הדבר יתבטא בעיקר בקבלת החלטות הנוגעות לטובתו של הקטין, גם אם אינו מגדלו בפועל.

**האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ויש לבחון כל מקרה לגופו.
כותבת הנה עו"ד בעלת שני תארים במשפטים  ומגשרת מוסמכת.

השארת תגובה