כל הפוסטים באפוטרופוס

מיהו אפוטרופוס ומה סמכויותיו

מתי יתמנה אפוטרופוס? אדם שמחמת מחלת-נפש או ליקוי בשכלו אינו מסוגל לדאוג לעניניו, רשאי בית המשפט, לבקשת בן-זוגו או קרובו